Bakgrundsinformation

Webbplatsen Data gör gott har utformats för att det mångsidiga materialet om finländarna inom social- och hälsovården ska bli känt och utnyttjas allt mera. Dessa datamaterial är statistik och register, befolkningsenkäter samt forsknings- och provmaterial.

THL_DATA_robotti_bakgrundsinformation

Data är inget skrämmande. Data gör gott! Med hjälp av data kan vi finna lösningar till många frågor.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för webbplatsen. Många olika aktörer som producerar och utnyttjar data har deltagit i webbplatsens planering och förverkligande.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har stött kampanjen Data gör gott. Det har producerats av THL.

Sekundär användning av social- och hälsouppgifter

Regeringspropositionen med förslag till lag om sekundär användning av social- och hälsouppgifter är för närvarande i riksdagen. Syftet är att man i fortsättningen ska kunna använda klientuppgifter som sparats inom social- och hälsovården så flexibelt och säkert som möjligt för mer omfattande ändamål än nu.

För närvarande kan social- och hälsouppgifter enligt de villkor som anges i lagen användas för vetenskaplig forskning, statistikföring, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt för myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter. I lagen om sekundär användning av social- och hälsouppgifter blir undervisning, informationsledning samt utveckling och innovation nya sekundära användningsändamål för social- och hälsouppgifter.

Lagen skulle också tillåta ett noggrant reglerat överlämnande av social- och hälsouppgifter för kommersiell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Användningstillstånd för registermaterial som innehåller olika uppgiftslämnares personuppgifter ska enligt lagförslaget beviljas av en ny tillståndsenhet som ska inrättas i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd.

För närvarande behandlar den registeransvariga ansökningar om användningstillstånd för registeruppgifter separat för samma forsknings- eller utvecklingsprojekt, och uppgifterna överlämnas från personregistren enligt flera olika lagbestämmelser.

Aktörer som deltar i beredningen av lagen om sekundär användning av social- och hälsouppgifter:

 • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra)
 • Aalto-universitetet
 • Regionförvaltningsverken (RFV)
 • Business Finland
 • Pensionsskyddscentralen (PSC)
 • FinBioBank (FINBB)
 • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Kommunikationsministeriet (KM)
 • Läkemedelsindustrin rf
 • Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen i Norra Österbotten
 • Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP)
 • Teknologiateollisuus ry
 • Statistikcentralen
 • Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (EFSVD)
 • Befolkningsregistercentralen (BRC)