Utnyttjande av data

I Finland finns unika statistik- och registermaterial samt forsknings- och provmaterial inom social- och hälsovårdssektorn. Stränga bestämmelser om datasäkerhet och materialets behandling styr materialets insamling, förvaring och användning.

Data används för statistikföring, forskning och beslutsfattning. Data används också för att utveckla nya tjänster, behandlingar och produkter som förbättrar hälsa och välfärd.

DATA_Hyodyt_kansalaisille_1200x675

Fördelar för allmänheten

 • Med hjälp av data vet vi mer om hälsa och välfärd: Tack vare registerforskningar har vi fått information bland annat om hur ledprotesoperationer har lyckats, incidensen av hjärt- och kärlsjukdomar, hur framgångsrika cancerscreeningar är, fördelarna med en centraliserad vård av prematurer och senare välfärd bland barnskyddets kunder.
 • Genom att svara på enkätundersökningarna kan du hjälpa beslutsfattarna i din egen kommun eller ditt eget landskap att ordna tjänster som möter dina behov och ges i rätt tid.
 • Med hjälp av hälsoundersökningar kan man exempelvis fastställa vilken D-vitaminnivå som bäst passar för finländare och formulera rekommendationer.
 • Utifrån omfattande statistikuppgifter eller exempelvis uppgifter om medborgarnas laboratorieprov kan forskarna skapa bättre behandlingar och mediciner för dig och de kommande generationerna.
 • Dina data fascinerar applikationsutvecklarna. Med hjälp av öppna data som utnyttjas datasäkert genom öppna användargränssnitt kan man utveckla nya applikationer exempelvis för självständig hälsovård, såsom uppföljning av motion.
DATA_Hyodyt_sote-ammattilaisille_1200x675

Fördelar för personalen inom social- och hälsovården

De uppgifter som du registrerar garanterar högklassig vård för din kund och patient. Men har du funderat på vilken betydelse de har för uppföljningen och finansieringen av verksamheten där du arbetar? Eller har du funderat på hur de uppgifter som du registrerat påverkar hur din organisation eller region framträder i den nationella statistiken eller hur ditt eget arbete visar sig?

 • Uppgifternas kvalitet förbättras när du antecknar dem rätt:
 • Patientvården förbättras eftersom vi får uppgifter om fungerande vårdmetoder genom högklassig och rätt antecknad information.
 • Med hjälp av data kan social- och hälsovårdens verksamhet styras och uppföljas effektivt.
 • Att jämföra ditt eget verksamhetsställe med andra motsvarande enheter eller regionalt lyckas endast om uppgifterna är jämförbara till sin kvalitet.
 • Data används som stöd för nationellt, regionalt och lokalt beslutsfattande. Rätt antecknade uppgifter garanterar beslutsfattning som baserar sig på tillförlitliga data!
 • Noggrant registrerade kund- och patientuppgifter garanterar att den nationella statistiken blir färdig allt snabbare.

Verksamhetsställena inom social- och hälsovården överlämnar statistik- och registeruppgifter till olika statistikmyndigheter. Rätt och enhetligt antecknade uppgifter är en förutsättning för högklassig och regionalt jämförbar nationell statistik.

DATA_Hyodyt_tutkijoille_1200x675

Fördelar för forskare

De datamaterial inom social- och hälsovården som redan under årtionden samlats in i Finland står också till forskarnas förfogande. Bekanta dig med vilka material det finns hos olika aktörer och genom vilken användningsrättsprocess du får data till ditt förfogande.

 •  I Finland har vi utmärkta möjligheter för registerforskning eftersom social- och hälsovårdens register är omfattande.
 • Registren innehåller uppgifter om finländarnas användning av social- och hälsotjänster.
 • Befolkningsenkäterna ger uppgifter exempelvis om hur medborgarna upplever tjänsterna.
 • Forskarna kan med forskningsobjektens samtycke utnyttja även omfattande provmaterial, såsom material från laboratorieprov som samlats i biobankerna.
DATA_Hyodyt_yrityksille_1200x675

Fördelar för företag

De datamaterial inom social- och hälsovården som redan under årtionden samlats in i Finland möjliggör utvecklande av produkter och tjänster som förbättrar hälsan och välfärden.

Bekanta dig med vilka slags data exempelvis THL har och med vilka förutsättningar dessa data är tillgängliga för dig:

 • Öppna, digitala användargränssnitt möjliggör sökning av data utan personidentifikationer direkt till egna system. Möjlighet till exempelvis nya typer av mobilapplikationer som stöder medborgarnas hälsa och välfärd.
 • Företagen får mer omfattande möjligheter att utnyttja data inom social- och hälsovården i fall lagen om sekundär användning av uppgifter träder i kraft.

 

Principerna för att samla in och utnyttja data

I Finland är statistikmyndigheterna skyldiga att rapportera insamlade uppgifter om hälsa och välfärd för hela landets del. Kommuner, samkommuner samt offentliga och privata producenter av tjänster inom social- och hälsovården är skyldiga att avgiftsfritt lämna uppgifter till THL och andra myndigheter utan att bestämmelserna angående sekretess hindrar detta.

En del av dessa lagstadgade uppgifter, såsom uppföljning av smittsamma sjukdomar och myndighetsrapportering, kräver att information som innehåller personuppgifter behandlas. Personuppgifterna behövs för att man ska kunna förena information från många olika aktörer inom hälso- och sjukvården för att exempelvis behandla en epidemi.

Personuppgifter behandlas i vetenskaplig forskningsverksamhet så att man inte direkt kan identifiera en enskild person. Direkta identifikationer som namn och personbeteckning raderas innan uppgifterna ges till forskning. Forskningsinstitut och organisationer följer god vetenskaplig praxis enligt forskningsetiska delegationens anvisningar och vid behov görs en etisk förhandsuppskattning av forskningsprojekten.

Dataskydd och datasäkerhet

Dataskyddet garanterar medborgarnas rättigheter då personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter ska alltid basera sig på lagen, alltså kan personuppgifter endast behandlas av sådana organisationer som har en lagstadgad rätt till detta.

Vad är skillnaden mellan dataskydd och datasäkerhet?

Datasäkerhet är ett sätt att genomföra dataskydd. Dess syfte är att skydda datamaterial och datasystem. Datasäkerhet betyder bland annat organisatoriska och tekniska åtgärder med vilka man säkerställer informationens konfidentialitet och kvalitet, systemens användbarhet samt förverkligande av den registrerades rättigheter.

Läs mer om dataskydd på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå

Endast de som har användningsrätt till ett visst material för ett tydligt angivet användningssyfte kommer åt olika material och datasystem. Inga andra kan läsa, behandla, ändra på eller radera personuppgifter. Behandling av personuppgifter lämnar alltid logguppgifter.

Det finns detaljerade behandlingsanvisningar för allt material och alla register som innehåller känsliga personuppgifter. Anvisningar om datasäkerhet styr alla skeden i databehandlingen alltså mottagning, behandling och arkivering av data samt publicering av data för användarna.

lock_locked

Data som kräver användningsrätt

 • Material som innehåller sekretessbelagda data kräver alltid att man ansöker om användningsrätt hos den registeransvariga som svarar för materialet.
 • Material som kräver tillstånd är registermaterial som innehåller direkta personuppgifter (såsom personbeteckning och namn), biobanks- och provmaterial samt befolkningsundersökningsmaterial.
lock_key

Data som söks genom öppna användargränssnitt

 • Uppgifter från öppna data kan sökas genom öppna digitala gränssnitt i maskinläsbar form.
 • Uppgifter som publiceras som öppna data innehåller inte personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter.
 • Öppna data kan utnyttjas exempelvis för att skapa nya applikationer. Uppgifter som publiceras som öppna data kan användas fritt så länge som man anger materialets ursprungliga källa.
lock_open

Data som kan användas fritt

 • I Finland publiceras i omfattande grad data från olika ämnesområden inom social- och hälsovården som statistik. Statistik publiceras också på uppgifter som man via enkäter fått direkt av allmänheten, exempelvis om levnadsvanor.
 • Statistikuppgifter är tillgängliga som sammandrag och mer omfattande rapporter på social- och hälsovårdsmyndigheternas webbplatser.
 • Du kan själv söka statistik i olika statistikdatabaser och rapporttjänster.
 • I statistikdatabaserna kan du avgränsa uppgifterna enligt olika variabler och regionala aktörer.