Taustatietoa

Data tekee hyvää -sivusto on laadittu, jotta suomalaisten monipuolisten sosiaali- ja terveydenhuollon aineistojen tunnettuus paranisi ja hyödyntäminen lisääntyisi. Näitä data-aineistoja ovat tilastot ja rekisterit, väestökyselyt sekä tutkimus- ja näyteaineistot.

THL_DATA_robotti_taustatietoa

Data ei ole peikko. Data tekee hyvää! Datan avulla voidaan löytää ratkaisuja moniin kysymyksiin.

Sivustosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivuston suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet monet eri tavoin sosiaali- ja terveysalan dataa tuottavat ja hyödyntävät toimijat.

Kampanjan tuotannosta vastaa THL ja sitä on tukenut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Tietojen käyttö

Suomessa on ainutlaatuisen hyvät terveys- ja hyvinvointitiedon tilastot ja rekisterit sekä tutkimus- ja näyteaineistot. Rekisteritietoja on ollut mahdollista kerätä yksittäisistä henkilöistä henkilötunnuksen perusteella jo useita vuosikymmeniä.

Lainsäädäntö määrittelee tarkkaan mitä, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja voi kerätä ja käyttää. Tieteellistä käyttöä säädellään myös tutkimuksen eettisten periaatteiden ja lupakäytäntöjen avulla.

Suomalaisten sote-tietoja voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä.

Useita toimijoita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee tilastoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja toiminnasta. Esimerkiksi THL:n Sotkanet.fi-palvelusta löytyy yli 2 000 tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja toiminnasta. Lisäksi THL:llä on mittavat väestötutkimusaineistot, jotka on kerätty erillisten kyselyiden ja terveystarkastusten avulla. Väestötutkimusten avulla saadaan tietoa esimerkiksi kansalaisten elintavoista ja tyytyväisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kansaneläkelaitos tuottaa tilastoja vastuullaan olevasta sosiaaliturvasta, kuten erilaisista tuista ja korvauksista sekä kansaneläkemenoista. Kelasto on Kelan tilastotietokanta, johon on koottu keskeinen Kelan kokoama keskeinen tilastotieto.

Eläketurvakeskus julkaisee keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastoja mm. eläkkeensaajista, eläkemenoista ja eläkkeelle siirtymisestä.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät kaikki Suomen viralliset tilastot (SVT). Mukana on myös sosiaali- ja terveysalan tilastoja.

Biopankit puolestaan säilyttävät ja luovuttavat biologisia näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä, kehittää parempia hoitoja ja lääkkeitä sekä edistää väestön terveyttä.