Tiedon hyödyntäminen

Suomessa on ainutlaatuiset sosiaali- ja terveysalan tilasto- ja rekisteriaineistot sekä tutkimus- ja näyteaineistot. Aineistojen keräämistä, säilytystä ja käyttöä ohjaavat tiukat määräykset tietoturvasta ja aineistojen käsittelystä.

Tietoja käytetään tilastointiin, tutkimukseen ja päätöksentekoon. Tietoja käytetään myös uusien, terveyttä ja hyvinvointia parantavien palvelujen, hoitojen ja tuotteiden kehittämisen.

DATA_Hyodyt_kansalaisille_1200x675

Hyödyt kansalaisille

 • Datan avulla tiedämme enemmän terveydestä ja hyvinvoinnista. Rekisteritutkimusten ansiosta olemme saaneet tietoa mm. tekonivelleikkausten onnistumisesta, sairastuvuudesta sydän- ja verisuonitauteihin, syöpien seulonnan tuloksellisuudesta, pienten keskosten hoidon keskittämisen hyödyistä sekä lastensuojelun asiakkaiden myöhemmästä hyvinvoinnista.
 • Vastaamalla kyselytutkimuksiin voit auttaa oman kuntasi tai maakuntasi päättäjiä järjestämään tarpeitasi vastaavia ja oikea-aikaisia palveluja.
 • Terveystarkastustutkimusten avulla voidaan esimerkiksi määrittää erityisesti suomalaisille sopiva D-vitamiinitaso ja muodostaa suosituksia.
 • Kattavista tilastotiedoista tai esimerkiksi kansalaisten laboratorionäytteistä kertyneistä tiedoista voidaan tutkijoiden työpöydillä synnyttää aiempaa parempia hoitoja ja lääkkeitä sinulle ja tuleville sukupolville.
 • Datasi kiehtoo sovelluskehittäjiä. Tietoturvallisesti, avointen rajapintojen kautta hyödynnettävän avoimen datan avulla, voidaan kehittää uusia sovelluksia esimerkiksi omaehtoiseen terveyden hoitoon, vaikkapa liikunnan seurantaan.
DATA_Hyodyt_sote-ammattilaisille_1200x675

Hyödyt sote-ammattilaisille

Kirjaamasi tiedot turvaavat asiakkaasi ja potilaasi laadukkaan hoidon. Mutta oletko ajatellut, mikä merkitys niillä on oman toimipisteesi toiminnan seurannassa ja rahoituksessa? Entä oletko ajatellut, miten kirjaamasi tiedot vaikuttavat siihen, miltä organisaatiosi tai alueesi näyttäytyy valtakunnallisissa tilastoissa tai miten oma työsi näkyy?

Oikein kirjaamalla datan laatu paranee:

 • Potilaan hoito paranee, sillä laadukkaan ja oikein kirjatun datan avulla saamme tietoa vaikuttavista hoitomenetelmistä.
 • Tietojen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa voidaan ohjata ja seurata tehokkaasti.
 • Oman toimipaikkasi vertailu vastaaviin muihin yksiköihin tai alueellisesti onnistuu vain, jos tiedot ovat laadultaan vertailukelpoisia.
 • Tietoja käytetään valtakunnallisen, alueellisen ja paikalliseen päätöksenteon tukena. Oikein kirjatut tiedot takaavat oikeaan dataan perustuvan päätöksenteon!
 • Asiakas- ja potilastietojen huolellinen kirjaaminen varmistaa sen, että valtakunnalliset tilastot valmistuvat nykyistä aikaisemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikat toimittavat tilasto- ja rekisteritietoja eri tilastoviranomaisille. Oikein ja yhdenmukaisesti kirjatut tiedot ovat edellytys laadukkaille ja alueellisesti vertailtaville valtakunnallisille tilastoille.

DATA_Hyodyt_tutkijoille_1200x675

Hyödyt tutkijoille

Suomessa jo vuosikymmeniä kerätyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistot ovat myös tutkijoiden käytössä. Tutustu millaisia aineistoja eri toimijoilla on saatavilla ja millaisen käyttölupaprosessin kautta saat tietoja käyttöösi.

 • Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet rekisteritutkimuksen tekoon, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit ovat laajoja.
 • Rekisterit sisältävät tietoa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä.
 • Väestökyselyillä saadaan tietoa esimerkiksi siitä, millaisiksi kansalaiset kokevat palvelut.
 • Tutkijat voivat hyödyntää tutkittavien suostumuksella myös laajoja näyteaineistoja, kuten biopankkeihin kerättyä materiaalia laboratorionäytteistä.
DATA_Hyodyt_yrityksille_1200x675

Hyödyt yrityksille

Suomessa jo vuosikymmeniä kerätyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistot mahdollistavat uusien, terveyttä ja hyvinvointia parantavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen.

Tutustu, millaista dataa esimerkiksi THL:lta on ja millä edellytyksillä data on saatavissa käyttöösi.

Avoimet, digitaaliset rajapinnat mahdollistavat henkilötunnisteettoman datan hakemisen suoraan omiin järjestelmiin. Mahdollisuus esimerkiksi uudentyyppisiin mobiilisovelluksiin, jotka tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

 

Datan keräämisen ja hyödyntämisen periaatteet

Suomessa tilastoviranomaisilla on velvoite raportoida koko maata koskevaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää koottua tietoa. Kunnat ja kuntayhtymät sekä julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ovat velvollisia antamaan maksutta tietoja THL:lle ja muille viranomaisille salassapitoa koskevien säännösten estämättä.

Osa näistä lakisääteisistä tehtävistä, kuten tarttuvien tautien seuranta ja viranomaisraportointi, edellyttävät henkilötietoja sisältävän tiedon käsittelyä. Henkilötietoja tarvitaan, jotta monelta eri terveydenhuollon toimijalta tulevat tiedot voidaan yhdistää esimerkiksi epidemian hoidon vuoksi.

Tieteellisessä tutkimustoiminnassa henkilötietoja käsitellään siten, ettei niistä voida suoraan tunnistaa yksittäistä henkilöä. Suorat tunnisteet, kuten nimi ja henkilötunnus, yleensä poistetaan ennen kuin tietoja annetaan tutkimukseen. Tutkimuslaitokset ja organisaatiot noudattavat tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää tieteellistä käytäntöä, ja tutkimushankkeille tehdään tarvittaessa eettinen ennakkoarvio.

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja turvaa kansalaisten oikeudet, kun henkilötietoja käsitellään. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin eli henkilötietoja voivat käsitellä vain sellaiset organisaatiot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino. Sen tarkoitus on suojata tietoaineisto ja tietojärjestelmät. Tietoturva tarkoittaa muun muassa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja laatu, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.

Lue lisää tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Eri aineistoihin ja tietojärjestelmiin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on tietyn aineiston käyttölupa selkeästi määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai viranomaistoiminnassa työtehtävien kautta tuleva oikeus. Muilla ei ole mahdollisuutta katsella, käsitellä, muuttaa tai poistaa tietoja. Rekisterien henkilötietojen käsittelystä jää aina lokitieto.

Kaikille arkaluontoista henkilötietoa sisältäville aineistoille ja rekistereille on laadittu yksityiskohtaiset käsittelyohjeet.

Tietoturvaan liittyvät ohjeet säätelevät kaikkia datan käsittelyyn liittyviä vaiheita eli tietojen vastaanottamista, tietojen käsittelyä ja arkistointia sekä tietojen julkaisua käyttäjille.

lock_locked

Käyttölupaa edellyttävä data

 • Salassa pidettäviä tietoja sisältävät aineistot edellyttävät aina käyttöluvan hakemista aineistosta vastaavalta rekisterinpitäjältä.
 • Luvanvaraisia aineistoja ovat henkilötietoja (kuten henkilötunnus ja nimi) sisältävät rekisteriaineistot, biopankki- ja näyteaineistot sekä väestötutkimusaineistot.
lock_key

Avointen rajapintojen kautta haettava data

 • Avoimen datan tiedot ovat haettavissa avointen, digitaalisten rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa.
 • Avoimena datana julkaistavat tiedot eivät sisällä henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja.
 • Avointa dataa voi hyödyntää esimerkiksi uusien sovellusten rakentamisessa. Avoimena datana julkaistuja tietoja voi käyttää vapaasti, kunhan mainitsee aineiston alkuperäisen lähteen.
lock_open

Vapaasti käytettävissä oleva data

 • Suomessa julkaistaan laajasti dataa sosiaali- ja terveydenhuollon eri aihealueilta tilastoina. Tilastoja julkaistaan myös kansalaisilta suoraan kysytyistä, esimerkiksi elintapoihin liittyvistä tiedoista.
 • Tilastotietoa on saatavissa sosiaali- ja terveysalan viranomaisten verkkosivuilta tiivistelminä ja laajempina raportteina.
 • Tilastolukuja voit itse hakea erilaisista tilastotietokannoista ja raportointipalvelusta.
 • Tilastotietokannoissa tietoja voit rajata eri muuttujien ja alueellisten toimijoiden mukaan.